Antički gradovi kontinentalne Hrvatske
Šifra: 208715
ECTS: 3.0
Nositelji: izv. prof. dr. sc. Vlatka Vukelić
Prijava ispita: Studomat
Engleski jezik:

0,0,0

Nastavnik nije u mogućnosti ponuditi nastavu na engleskom jeziku.
Opterećenje:

1. komponenta

Vrsta nastaveUkupno
Seminar 30
* Opterećenje je izraženo u školskim satima (1 školski sat = 45 minuta)
Opis predmeta:
Opis predmeta
Upoznavanje s poviješću antičkog i kasnoantičkog razdoblja hrvatskog kontinentalnog prostora, te zajedničko kritičko uspoređivanje tipičnih rimskih elemenata u provincijalnim centrima, njihov razvoj kroz datu vremensku epohu, i pronalaženje sličnosti i razlika s originalnim predloškom (Rim). Osnovni cilj je da polaznici radne grupe budu sposobni analizirati temeljne pojmove rimske povijesti na području kontinentalne Hrvatske, protumačiti i objasniti zbivanja i procese, povezivati ih u cjelinu, te usporediti različite rezultate i zaključke obrade gradiva. Posredno se očekuje razvoj misaonog vrednovanja i kritičkog pristupa gradivu i sposobnost komparacije.

Razina e-učenja 1
Razina engleskog 0

Opće kompetencije
Nakon uspješno završenog studija student će moći
1. objasniti uzročno posljedične veze između povijesnih događaja i povijesnih procesa,
2. analizirati načine donošenja zaključaka o povijesnim procesima i događajima,
3. usporediti povijesne procese u različitim razdobljima,
4. razlučiti bitno od nebitnoga u interpretacijama povijesnih događaja i procesa,
5. diferencirati specifičnosti pojedinih povijesnih razdoblja.

Ishodi učenja
1. Opisati tijek rimske ekspanzije na prostoru kontinentalne Hrvatske
2. Analizirati početke i razvoj kršćanstva
3. Objasniti ustroj vojne uprave
4. Objasniti posljedice rimskog osvajanja
5. Povezati znanja o važnosti antičkih urbanih centara (Siscija) u povezivanju Dalmacije i kontinentalnog dijela Hrvatske, te posljedice za formiranje hrvatske etničke zajednice
6. Objasniti prodor Avara i Slavena na tlo kontinentalne Hrvatske, utjecaj tih događaja na rimske provincijalne urbane centre, te slom Carstva na tom teritoriju krajem 6. i početkom 7. stoljeća


Tjedni plan nastave
1. Uvodno predavanje; upoznavanje s predmetom i literaturom
2. Povijesni izvori (materijalni i pisani)
3. Od građanskih ratova na prostoru starovjekovne Italije do Principata-posljedice za naše povijesne krajeve
4. Rimska vojska, pacifikacija i urbanizacija Ilirika; domorodačko stanovništvo i proces romanizacije
5. Grad urbanizam kroz povijest; izgled rimskog provincijalnog grada, Vitruvije, Gaj Velej Paterkul
6. Siscija-primjer provincijskog središta kontinentalne Hrvatske
7. Andautonija i rimski putevi u okolici; rimske ceste
8. Ad Fines, Ad Quadrata i Aquae Balissae
9. Aquae Iasae, Aquae Vivae, Iovia, Lobor
10. Rimska uprava i rimske pokrajine na tlu današnje Hrvatske; Provincijalno gospodarstvo
11. Cibalae
12. Certissia i Mursa
13. Dunavski limes i Sirmium
14. Iliričke provincije u kasnoj antici i razvoj ranog kršćanstva na tlu današnje Hrvatske i vrijeme propasti Rimskog Carstva na tlu Ilirika (597.-640.); kraj antičkog urbanizma; značaj i posljedice
15. Terenska nastava


Ocjenjivanje
Ocjenjuje se seminar, sudjelovanje u nastavi i ispitno (pismeno i usmeno) znanje (40 10 50).
Ishodi učenja:
Literatura:
  1. , -napomena: s obzirom da se gradivo obrađuje pojedinačno, takav je i izbor literature, što znači da će veći naglasak na osnovnu i izbornu literaturu imati student koji obrađaje seminarom zadanu temu, od ostalih

    OSNOVNA :
    Antički Rim. Panorama jedne civilizacije, Beograd - Ljubljana, 1967.
    Arheološka istraživanja na karlovačkom i sisačkom području, HAD, Zagreb, 1986.
    Arheološka istraživanja u Zagrebu i njegovoj okolici, Izdanja HAD-a, sv.6, Zagreb, 1981.
    Z. BURKOWSKY, Sisak u prapovijesti antici i starohrvatskom dobu, Sisak, 1999.
    J. BRUNŠMID, Kameni spomenici hrvatskog narodnog muzeja u Zagrebu, VHAD, 10 /1908./1909.
    M. BUZOV, 2000. Topografija antičke Siscije na temelju arheološke baštine, Disertacija, Zadar, 2000.
    M. BUZOV/V. MEŠTRIĆ, Najnovija arheološka otkrića u Hrvatskoj, Ephemeris dacoromana 12/2004 , 27-143
    N. CAMBI, Antika, Zagreb, 2002.
    J. CARCOPINO, Rim u razdoblju najvišeg uspona carstva, Zagreb, 1981.
    A. DURMAN, O geostrateškom položaju Siscije, Opuscula archaeologica 16, Zagreb, 1992.
    Z.GREGL, Rimljani u Zagrebu, 1991.
    I. I. JANOŠIĆ, Vinkovci u antici i srednjem vijeku, Vinkovci, 2005.
    I.I. JANOŠIĆ, Urbanizacija Cibala i razvoj keramičkih središta s posebnim osvrtom na lončarske proizvode : doktorska disertacija, Zagreb-Vinkovci, 1998.
    Š. LJUBIĆ, Aquae Iasae (Toplice Varaždinske), VHAD, 1/2, 1879., 33-43
    B. MIGOTTI, Arheološka građa iz ranokršćanskog razdoblja u kontinentalnoj Hrvatskoj, Od nepobjedivog sunca do sunca pobjede, Arheološki muzej, Zagreb, 1994, 41 ? 69.
    D. PINTEROVIĆ, Mursa i njeno područje u antičko doba, Osijek, 1978.
    D. PINTEROVIĆ, Što znamo o urbanom razvoju Murse, Antički gradovi i naselja u Južnoj Panoniji i graničnim područjima, Beograd, 1977., , , .
Preporučena literatura:
  1. , L. BARKÓCZI, History of Pannonia, The Archaeology of Roman Pannonia, A. Lengyel - G.T.B. Radan (ur.), Lexington - Budapest, 1980.
    M. BULAT, Topografija istraživanja limesa u Slavoniji i Baranji, Osječki zbornik 12, Osijek, 1969.
    M. BUZOV, Zanatska proizvodnja u Sisciji, Histria antiqua, Pula, 2004., 173.-184.
    M. BUZOV/V. NENADIĆ, Segestica i Siscija, Riječi, XII/1990., Sisak
    S. ČAČE, Prilozi proučavanju naroda sjeverozapadnog Ilirika, Radovi Filozofskog fakulteta u Zadru 18(8), Zadar, 1979., 43-120
    Z. GREGL/B. MIGOTTI, Civitas Iovia (Botivo) - Ludbreg, Situla, 41/2004., 131-143
    Grupa autora, Vinkovci u svjetlu arheologije, katalog izložbe, Vinkovci, 1999.
    M. HOTI, Sisak u antičkim izvorima, Opuscula archaeologica, 16, Zagreb, 1992, 133-163
    I. I. JANOŠIĆ, Građevinski materijal i njihova uporaba u Cibalama, Opuscula archaeologica 16, Zagreb, 1992., 207-218
    I. I. JANOŠIĆ, Vinkovci od neolitika do srednjeg vijeka, Zbornik radova HAZU IX, Vinkovci, 1997., 267-290
    J. J. MIŠKIV, Ave Marsvnnia! ?Brodenses? te salutat, Opuscula archaelogica, 23/24, 1999./2000., 103-107
    F. NEMETH-EHRLICH ? P. VOJVODA, Andautonija ? rimsko urbano središte, katalog izložbe Zagreb prije Zagreba, Zagreb, 1994., 39-45
    F. NEMETH-EHRLICH/D. KUŠAN, Rimsko naselje Aquae Iasae, katalog izložbe, Zagreb, 1997.
    B. SCHEJBAL, Prilog rekonstrukciji rimskih komunikacija na jaškom municipalnom teritoriju, Izdanja HAD-a, 21/2003., 95-120
    M. SUIĆ, Antički grad na istočnom Jadranu, Zagreb, 2003. (2. izmijenjeno i dopunjeno izdanje; 1. izd.: Zagreb, 1976), , , .
1. semestar
POV (17189) - Izborni predmeti: Starovjekovna povijest - Redovni studij - Povijest
POV (17189) - Izborni predmeti: Starovjekovna povijest - Redovni studij - Povijest
Termini konzultacija:
  • izv. prof. dr. sc. Vlatka Vukelić:

     

     Četvrtkom od 12.30-13.30

    Lokacija: 15
Obavijesti

Fakultet hrvatskih studija Sveučilišta u Zagrebu visokoučilišna je ustanova i znanstvena organizacija, koja ima poziv: istraživati i proučavati hrvatsko društvo, državu, prostor, stanovništvo, iseljeništvo, kulturu, hrvatsko civilizacijsko i povijesno naslijeđe u europskom i općesvjetskom kontekstu; o postojećim znanjima i novostečenim spoznajama poučavati u sustavu visokoučilišne naobrazbe te njegovati hrvatski nacionalni i kulturni identitet.

Adresa: Borongajska cesta 83d, Zagreb
© 2013. - 2024. Sveučilište u Zagrebu, Fakultet hrvatskih studija. Sva prava pridržana. Računalna služba         Izjava o pristupačnosti
Powered by Ekorre Academic