Hrvatsko brodovlje u novom vijeku
Šifra: 223531
ECTS: 3.0
Nositelji:
Prijava ispita: Studomat
Engleski jezik:

1,1,0

U dogovoru sa studentima upisanim na predmetu, nastavnik će osigurati što veći broj elemenata nastave na engleskom jeziku, odnosno istovremeno i na engleskom i na hrvatskom za mješovite grupe (dvojezični nastavni materijali i dvojezični ispiti). Razina 2 također uključuje dodatni individualni rad sa stranim studentima (slično kao i razina 1) za nastavne elemente koji se drže na hrvatskom jeziku.
Opterećenje:

1. komponenta

Vrsta nastaveUkupno
Predavanja 15
Seminar 15
* Opterećenje je izraženo u školskim satima (1 školski sat = 45 minuta)
Opis predmeta:
Upoznavanje svijeta svakodnevnice maloga čovjeka u hrvatskim zemljama tijekom XVIII. stoljeća okrenutih prema Jadranskom moru. Čovjek je ujedno i kultura koju on stvara: tako su i brodovi izraz cjelokupnoga tadašnjega obalnoga svijeta.
Dat će se pregled povijesti brodovlja od antike do kraja XVIII. stoljeća, s posebnim naglaskom na mediteranske te jadranske vrste brodova.
Studenti će se upoznati s više od 70 raznih naziva i vrsta brodova karakterističnih za jadransku plovidbu novoga vijeka.
Cilj je ujedno naučiti studente kako i gdje tražiti dokumente toga povijesnoga razdoblja te ih ujedno uvesti u suvremene digitalne tehnologije analize i kategorizacije takva golemoga obujma izvornih dokumenata.
Predstavit će se vrela iz talijanskih arhiva koji čuvaju podatke o hrvatskim brodovima, kapetanima, parunima, mornarima, Hrvatski pomorski regesti 18. stoljeća (RMC) 1.-3. sv. čijih 16.000 dokumenata stoje na raspolaganju studentima za obradu i analizu.

POPIS LITERATURE: sa studentima će se na nastavi dogovoriti opseg i izbor
Obvezna
Čolak, Nikola, Regesti Marittimi Croati. Settecento. Navigazione nellAdriatico. Fonti. Hrvatski pomorski regesti. Osamnaesto stoljeće. Plovidba na Jadranu. Vrela, vol. I, Centro di Studi Storici Croati, Venezia, Padova 1985.
Čolak, Nikola, Regesti Marittimi Croati. Settecento. Navigazione nellAdriatico. Fonti. Hrvatski pomorski regesti. Osamnaesto stoljeće. Plovidba na Jadranu. Vrela, vol. II, Centro di Studi Storici Croati, Venezia, Padova 1993.
Čolak, Nikola, Croatian Maritime Regesta. 18th century. Navigation in the Adriatic. Sources. Regesti Marittimi Croati. Settecento. Navigazione nellAdriatico. Fonti. Hrvatski pomorski regesti. Osamnaesto stoljeće. Plovidba na Jadranu. Vrela, vol. III, ur. Podhraški Čizmek, Zrinka, Odsjek za povijest Filozofskog fakulteta Sveučilišta u Splitu, Split 2017.
Brajković, Vladislav i Mardešić, Petar (uredili), Pomorska enciklopedija, vol. I-VIII, Jugoslavenski leksikografski zavod, Zagreb, 1972, sub voce.
Čoralić, Lovorka (uredila), U potrazi za mirom i blagostanjem. Hrvatske zemlje u 18. stoljeću, Matica hrvatska, Zagreb 2013.
Luetić, Josip, 1000 godina dubrovačkog brodarstva, Zagreb 1969.
Novak, Grga, Jadransko more u sukobima i borbama kroz stoljeća II. Od 1409. godine do Drugog svjetskog rata, Split 2004.
Simović, Anton i Macan, Trpimir (uredili), Pomorski leksikon, Jugoslavenski leksikografski zavod, Zagreb, 1990.
Vidović, Radovan, Pomorski rječnik, Logos, Split 1984, sub voce.

Izborna
Brandl, Naida Mihal; Podhraški Čizmek, Zrinka, A New Study Project: From the Croatian Maritime Regesta to the Codex Diplomaticus Maritimus Croatiae - New Sources for Adriatic and Mediterranean Studies in the 18th Century, Zbornik Drage Roksandića, Agičić, Damir; Petrić, Hrvoje; Šimetin Šegvić, Filip (ur.), Filozofski fakultet Sveučilišta u Zagrebu, Zagreb 2019, str. 487-495;
Costantini, Massimo, Porto navi e traffici a Venezia 1700-2000, Marsilio Editori, Venezia 2004;
Čolak, Nikola, Navigazione marittima fra i porti dalmato-istriani e i porti pontifici alla fine del Settecento I, Studi Veneziani, XI/1969., str. 612-634;
Čolak, Nikola, Navigazione marittima fra i porti dalmato-istriani e i porti pontifici alla fine del Settecento II, Studi Veneziani, XIV/1972., str. 331-348;
Čolak, Nikola, Pomorstvo zadarske komune od dolaska Hrvata na Jadran do pada Mletačke Republike, Pomorski zbornik II. sv, uredili G. Novak i V. Maštrović, Institut za historijske i ekonomske nauke, Zadar 1962. str. 1555-1595;
De Nicolo, Maria Lucia (uredila), Mediterraneo, Archeologia navale e storia marittima dallantichita al XX secolo, Universita degli Studi di Bologna, International Summer School 2007, Citta di Cattolica 2008;
De Nicolo, Maria Lucia, (uredila), Sulle rotte dei relitti e dei linguaggi del mare, Universita degli Studi di Bologna, International Summer School 2009, Citta di Cattolica 2009;
De Nicolo, Maria Lucia, (uredila), Tartane, n. 9 Rerum Maritimarum, Museo della Marineria Washinton Patrignani, Pesaro 2013;
De Nicolo, Maria Lucia, (uredila), Velieri, Circolo Nautico Cattolica, Cattolica 2013;
Kozličić, Mithad, Senjske uskočke brodice, Senjski zbornik, 19/1992., str. 57-68;
Kozličić, Mithad, Stoljetno slobodarstvo senjskih uskoka, Senjski zbornik, Vol. 10-11. No. 1 1984, str. 264-276.
Kozličić, Mithad, Hrvatsko brodovlje. Croatian Shipping. Le navi croate, trojezična monografija (hrvatski - engleski - talijanski), Književni krug - AGM, Split - Zagreb, 1993;
Maračić, Ljudevit, Kroničarski zapisi iz 18. stoljeća, Croatica Christiana Periodica, Vol. 24 No. 45, 2000, str 213-219;
Maštrović, Vjekoslav, Posljednji gusari na Jadranskom moru, Nakladni zavod Matice hrvatske, Zagreb 1983;
Mendeš, Nikša, Stari jedrenjaci (Brodarstvo i brodogradnja Rijeke i Hrvatskog primorja od 18. do 20. stoljeća), Katalog muzejskih zbirki III, Pomorski i povijesni muzej Hrvatskog primorja Rijeka, Rijeka 2006;
Milošević, Miloš (predgovor), Mercatores et nautae. Trgovci i pomorci Boke: katalog izložbe sa II. Dana bokeljske kulture u Istri, Povijesni muzej Istre, Pula 2004;
Novak, Grga i Maštrović, Vjekoslav (uredili), Pomorski zbornik I-II, Institut za historijske i ekonomske nauke, JAZU Zadar - Zagreb 1962;
Novak, Maja, Autonomija dalmatinskih komuna pod Venecijom, Institut JAZU, Zadar 1965;
Poparić, Bare, O pomorskoj sili Hrvata, Naklada Matice hrvatske, Zagreb 1899;
Poparić, Bare, Povijest senjskih uskoka, Matica hrvatska, Zagreb 1936;
Radić, Rossi-Liphschitz, Analiza drvene građe srednjovjekovnih brodica iz Nina, Archaeologia Adriatica IV/2010., str. 257-270;
Smičiklas, Tade, Povijest Hrvata, dio drugi, od godine 1526-1848, Naklada Matice Hrvatske, Zagreb 1879, str. 277-412;
Poparić, Bare, O pomorskoj sili Hrvata, Naklada Matice hrvatske, Zagreb 1899;
Poparić, Bare, Povijest senjskih uskoka, Matica hrvatska, Zagreb 1936;
Radić, Rossi-Liphschitz, Analiza drvene građe srednjovjekovnih brodica iz Nina, Archaeologia Adriatica IV/2010., str. 257-270;
Smičiklas, Tade, Povijest Hrvata, dio drugi, od godine 1526-1848, Naklada Matice Hrvatske, Zagreb 1879, str. 277-412;
Trinchese, Stefano, Francesco Caccamo (uredili), Adriatico contemporaneo. Rotte e percezioni del mare comune tra Ottocento e Novecento, FrancoAngeli, Milano 2008;
Vekarić, Stjepan, Pelješki jedrenjaci, Mornarički glasnik, Split 1960;
Vrandečić, Josip, Borba za Jadran u ranom novom vijeku: Mletačko-osmanski ratovi u venecijanskoj nuncijaturi, Filozofski fakultet, Odsjek za povijest, Split 2013.
Ishodi učenja:
 1. Analizirati povijest pomorstva: od prapovijesti do XVIII. st.

  3. Prepoznati i razlikovati vrste brodova u XVIII. st. na Jadranu.
  4. Identificirati vrste brodova unutar 16.000 objavljenih pomorski vrela: suvremeni digitalni sustavi pretraživanja.
  5. Primijeniti specifične metodologije za predmet: traženje dokumenata, njihovo (transkribiranje -
 2. Objasniti geo-političke specifičnosti hrvatskih zemalja između Mletačke Republike, Habsburške Monarhije, Osmanskoga Carstva i Dubrovačke Republike.
 3. Objasniti geo-političke specifičnosti hrvatskih zemalja između Mletačke Republike, Habsburške Monarhije, Osmanskoga Carstva i Dubrovačke Republike.
 4. Identificirati vrste brodova unutar 16.000 objavljenih pomorski vrela: suvremeni digitalni sustavi pretraživanja.
 5. Primijeniti specifične metodologije za predmet: traženje dokumenata, njihovo (transkribiranje - izborno) usustavljivanje, te sintetiziranje pojedinih tematika na autonoman način pisano i usmeno.
 6. Student će nakon položenoga ispita:
  - moći opisati osnovne elemente razvoja brodovlja od antike do XVIII. st.
  - moći definirati osnovne vrste brodova na Jadranu i Sredozemlju
  - moći identificirati i analizirati izvorne dokumente brzim digitalnim pretragama te ih povezati s referentnom literaturom
  - biti sposoban samostalno pronaći, koristiti, analizirati i vrjednovati referentnu literaturu vezanu uz hrvatsko brodovlje.
Literatura:
1. semestar Ne predaje se
KOM (2999) - izborni TZP - Redovni studij - Komunikologija
POV (3517) - izborni TZP - Redovni studij - Povijest
PSI (2980) - izborni TZP - Redovni studij - Psihologija
SOC (2960) - izborni TZP - Redovni studij - Sociologija

2. semestar Ne predaje se
KOM (2999) - izborni TZP - Redovni studij - Komunikologija
POV (3517) - izborni TZP - Redovni studij - Povijest
PSI (2980) - izborni TZP - Redovni studij - Psihologija
SOC (2960) - izborni TZP - Redovni studij - Sociologija

3. semestar Ne predaje se
FIL (17084) : Izborni TZP - Redovni studij - Filozofija i kultura
KOM (2999) - izborni TZP - Redovni studij - Komunikologija
POV (17191) - Izborni predmeti: Povijest ranoga novoga vijeka i 19.st. - Redovni studij - Povijest
POV (17191) - Izborni predmeti: Povijest ranoga novoga vijeka i 19.st. - Redovni studij - Povijest
POV (3517) - izborni TZP - Redovni studij - Povijest
SOC (2960) - izborni TZP - Redovni studij - Sociologija

4. semestar Ne predaje se
FIL (17084) : Izborni TZP - Redovni studij - Filozofija i kultura
KOM (2999) - izborni TZP - Redovni studij - Komunikologija
POV (17191) - Izborni predmeti: Povijest ranoga novoga vijeka i 19.st. - Redovni studij - Povijest
POV (17191) - Izborni predmeti: Povijest ranoga novoga vijeka i 19.st. - Redovni studij - Povijest
POV (3517) - izborni TZP - Redovni studij - Povijest
SOC (2960) - izborni TZP - Redovni studij - Sociologija

5. semestar Ne predaje se
KOM (2999) - izborni TZP - Redovni studij - Komunikologija
POV (3517) - izborni TZP - Redovni studij - Povijest
SOC (2960) - izborni TZP - Redovni studij - Sociologija

6. semestar Ne predaje se
KOM (2999) - izborni TZP - Redovni studij - Komunikologija
POV (3517) - izborni TZP - Redovni studij - Povijest
SOC (2960) - izborni TZP - Redovni studij - Sociologija
Termini konzultacija:
Obavijesti
Objavljeno: 24. 4. 2024. u 16:33
Zrinka Podhraški Čizmek

 

Međunarodna izložba

 

Jadransko i jonsko brodovlje u novom vijeku (1650.-1850.)

Navigli dell’Adriatico e dello Ionio in Età Moderna (1650-1850)

Τα πλοία της Αδριατικής και του Ιονίου στους Νεότερους Χρόνους (1650-1850)

Adriatic and Ionian Ships in the Modern Age (1650-1850)

 

U Pesaru 27. travnja 2024. u 16.00 sati otvara se u Pomorskom muzeju međunarodna izložba Jadransko i jonsko brodovlje u novom vijeku (1650.-1850.). Izložba je nastala analizom oko 20.000 dokumenata iz osamnaestog stoljeća koje su izradili razni jadranski i jonski uredi, zapisa o ulascima i izlascima iz luka, zabilježbi u mornarskim školama ili bratovštinama, registracija mornara, vlasnika i kapetana, pisma konzula, zapisa o brodolomima, koje je prikupio hrvatski znanstvenik Nikola Čolak (Janjevo, 1914. – Padova, 1996.) u nizu Hrvatskih pomorskih regesta 18. stoljeća, sv. I–IV. Autorica, Zrinka Podhraški Čizmek, analizirala je preko 25.000 spomena brodova iz dokumenata, podijelila ih i razvrstala po različitim nazivima, usustavila ih historiografskom metodom, dodatno obogativši istraživanja konzultacijskom platformom s talijanskim, hrvatskim, crnogorskim i grčkim pomorskim znanstvenicima i stručnjacima Ovaj zahtjevan poduhvat, uz temeljito istraživanje ikonografije, omogućio je slikovito rekonstruiranje 62 plovila zahvaljujući umjetničkom talentu Luigija Divarija, stručnjaka za povijest pomorstva.

Plan je da izložba putuje tijekom 2025.–2026. godine počevši od Zagreba, gdje će Hrvatski povijesni muzej izvesti izložbu u četverojezičnom formatu, na razne dogovorene lokacije: Krk, Cupra Marittima, Trst, Pula, Rijeka, Bakar, Lošinj, Split, Korčula, Dubrovnik, Kotor, Atena i Zadar.

Tekstove izložbe koje je pripremila Zrinka Podhraški Čizmek na hrvatskom i talijanskom jeziku preveli su na engleski Mateo Bratanić sa Sveučilišta u Zadru i na grčki Gerassimos Pagratis s Nacionalnog i Kapodistrijskog Sveučilišta u Ateni.

Izložba će potom biti dostupna na internetskim stranicama različitih uključenih institucija, zajedno sa svom relevantnom bibliografijom, rezultat međunarodne znanstveno-istraživačke platforme koja je održana između studenog 2021. i ožujka 2022.

Odgovorni za koncepcije i izvedbe izložbi te kataloga u Pesaru i u Zagrebu:

Maria Lucia De Nicolò, prof. Sveučilišta u Bolonji i znanstvena direktorica Pomorskog muzeja Washington Patrignani u Pesaru; Matea Brstilo Rešetar, ravnateljica Hrvatskog povijesnog muzeja u Zagrebu; Zrinka Podhraški Čizmek, autorica izložbe, doc. dr. sc. suradnica Fakulteta hrvatskih studija Sveučilišta u Zagrebu; Luigi Divari, autor crteža brodova, Venecija – suradnik Pomorskog muzeja u Pesaru.

 

„Tipologija jedrenjaka koji su znanstveno obrađeni i prezentirani na panoima u smislu istraživanja povjesničara zahtijevala je ozbiljan napor traganja za pisanim dokumentima i slikama koje nam je omogućilo ovakav ishod. Veliki broj brodova različitih tipova koji se prvenstveno manifestiraju u obliku trupa i raznolikim formama snasti potvrđuju genijalnost i domišljatost morskih ljudi koji su živjeli na obalama Jadranskog i Jonskog mora. Naravno, njihova plovidba ne staje samo u  ovim vodama nego se, u promatranom razdoblju, proširila na Mediteran i druge oceane. Ova izložba upravo je pohvala ljudskom umijeću, hrabrosti i nastojanju s kojom su dokazivali da more ne razdvaja nego spaja. Kao i nekad u plovidbi, tako je i danas ova izložba, zahvaljujući prethodnim vremenima, spojila iznimnu skupinu znanstvenika koji su, predvođeni Zrinkom Podhraški Čizmek, rekreirali nekadašnji svijet“.

Izv. prof. dr. sc. Mateo Bratanić, Odjel za povijest Sveučilišta u Zadru

    

„Sistematska studija poput one koju je koordinirala Zrinka Podhraški Čizmek omogućuje, s obzirom na bogatstvo detalja i ilustracija, usporedbu brodogradnje jonskog područja s onom iz Jadrana. S obzirom na navedene činjenice i datosti, smatram da podaci sadržani u ovom svesku predstavljaju vrijedan doprinos i omogućuju značajan zamah u istraživanju povijesti jadranske i jonske brodogradnje“.

Prof. dr. sc. Gerassimos D. Pagratis, Nacionalno i Kapodistrijsko sveučilište u Ateni (Laboratorij za talijansku povijest i historiografiju)

 

„Nominacija Pesara talijanskom prijestolnicom kulture za 2024. poslužila je kao poticaj za realizaciju izložbe. Stvorena je tako 2021. godine mreža vanjskih suradnika, s formiranjem vrijedna operativnog tima sastavljenog od znanstvenika i stručnjaka iz različitih institucija kulture, sveučilišta, akademija i muzeja, u blisku kontaktu s kreatoricom izložbe koja je vješto koordinirala i usmjeravala cijeli rad te prikupljanje dokumentarnog i ikonografskog materijala koje je potom, 2023., dodatno povjerila analizi i slikarskoj rekonstrukciji Luigija Divarija, dobroga poznavatelja jadranskih pomorskih tipologija i povijesti plovidbe te iznimno vještoga crtača, za izradu ikonografskih kartica s prikazima preko šezdeset vrsta brodova. Rad Zrinke Podhraški Čizmek na organizaciji izložbe Navigli dell’Adriatico e dello Ionio in età moderna (1650–1850) / Jadransko i jonsko brodovlje u novom vijeku (1650.–1850.) zaista je bio neumoran. Izložba se, naime, temelji na sustavnu pregledu otprilike 20.000 dokumenata iz 18. stoljeća (Hrvatski pomorski regesti / Regesti marittimi croati, sv. I–IV), uz znanstvenu podršku više od dvadeset stručnjaka i šesnaest različitih međunarodnih institucija. Otvara se u proljeće 2024. u Pesaru, u povijesnoj zgradi Pomorskog muzeja, i postat će putujuća prema raznim lokacijama duž obiju obala tijekom dvogodišnjeg razdoblja 2025.–2026. Znanstveni pristup i kuratorij Zrinke Podhraški Čizmek bili su ključni za uspjeh ovoga složenog kulturnog pothvata, vješto izgrađena putem vrijedne mreže prekograničnih odnosa, koja na neki način ostaje čvrsto povezana i s pomorskim identitetom Pesara, danas talijanskom prijestolnicom kulture“.

Prof. Maria Lucia De Nicolò, ravnateljica Pomorskog muzeja u Pesaru, Sveučilište u Bologni

 

Objavljeno: 7. 11. 2023. u 13:29
Zrinka Podhraški Čizmek

 

 

 

 

 

 

 

Navigli adriatici fra le due sponde nel Settecento prikazuje sve vrste i glavne karakteristike brodova koji se spominju u prva tri sveska Hrvatskih pomorskih regesta. RMC I–III obuhvaćaju oko 16.000 dokumenata koji se, između ostaloga, odnose na jedrenjake koji su plovili Jadranom i Mediteranom u 18. stoljeću.

Studija prikazuje 18.536 spomena plovila klasificiranih u 79 različitih naziva koji se uspoređuju s obzirom na njihovu etimologiju i razna obilježja poput nosivosti, jedrilja i namjene. Analiza pokazuje kako su vlasnici brodova radije koristili manje brodove (nosivosti do 300 tona), dobrih maritimnih svojstava, a čiji je brz utovar i istovar išao u prilog ubrzanu ritmu toga stoljeća.

Brod koji se najčešće spominje jest trabakul sa svega 14,55% prisutnosti u dokumentima, zatim tartana (11,49%), pelig (8,06%), pulaka (6,23%), marsilijana (6,18%), filjuga (5,10%), barca (4,86%), keč (2,21%) i bracera (2,01%). Čak 70,82% sveukupno navedenih brodova odnosilo se na plovila srednje i manje nosivosti (do 300 t), dok se 20,65% sveukupnoga prometa, izvanjadranskog, mediteranskog (prema Jonskim otocima i dalje) te prema sjevernim morima, odnosio na brodove veće nosivosti (iznad 310 tona) među kojima su nave i vašeli (15,33%) te fregaduni (4,36%).

Komparativnom analizom njihovih karakteristika i posebnosti pokazano je da je između luka istočne i zapadne obale Jadrana u osamnaestom stoljeću postojala intenzivna dnevna trgovina čija je glavna značajka bila nevjerojatna dinamičnost maloga i srednjeg poduzetništva koje se uspjelo etablirati kako u pomorskoj trgovini, tako i u brodogradnji, ostavivši golem utjecaj na obje jadranske obale.

Online izdanje knjige:

https://www.academia.edu/67531119/Navigli_adriatici_fra_le_due_sponde_nel_Settecento_Adriatic_ships_between_the_two_shores_in_the_eighteenth_century_A_historical_and_iconographic_review

 

Objavljeno: 28. 4. 2022. u 19:20
Zrinka Podhraški Čizmek

U nedjelju 15. svibnja 2022. u 17:30 sati, u Pomorskom muzeju Washington Patrignani, Parco di Villa Molaroni, Pesaro, doc. dr. sc. Zrinka Podhraški Čizmek predstavlja svoju knjigu Navigli adriatici fra le due sponde nel Settecento, koja je izašla u 24. svesku edicije „Rerum maritimarum” Pomorskog muzeja u Pesaru.

Isti se dan otvara i izložba „Tipologije brodova na Jadranu u moderno doba“ koju su priredili Maria Lucia De Nicolò, Luigi Divari, Zrinka Podhraški Čizmek.

Navigli adriatici fra le due sponde nel Settecento prikazuje sve vrste i glavne karakteristike brodova koji se spominju u prva tri sveska Hrvatskih pomorskih regesta. RMC I–III obuhvaćaju oko 16.000 dokumenata koji se, između ostaloga, odnose na jedrenjake koji su plovili Jadranom i Mediteranom u XVIII. stoljeću. Studija prikazuje 18.536 spomena plovila klasificiranih u 79 različitih naziva koji se uspoređuju s obzirom na njihovu etimologiju i razna obilježja poput nosivosti, jedrilja i namjene. Analiza pokazuje kako su vlasnici brodova radije koristili manje brodove (nosivosti do 300 tona), dobrih maritimnih svojstava, a čiji je brz utovar i istovar išao u prilog ubrzanu ritmu toga stoljeća. Brod koji se najčešće spominje jest trabakul sa svega 14,55% prisutnosti u dokumentima, zatim tartana (11,49%), pelig (8,06%), pulaka (6,23%), marsilijana (6,18%), filjuga (5,10%), barca (4,86%), keč (2,21%) i bracera (2,01%). Čak 70,82% sveukupno navedenih brodova odnosilo se na plovila srednje i manje nosivosti (do 300 t), dok se 20,65% sveukupnoga prometa, izvanjadranskog, mediteranskog (prema Jonskim otocima i dalje) te prema sjevernim morima, odnosio na brodove veće nosivosti (iznad 310 tona) među kojima su nave i vašeli (15,33%) te fregaduni (4,36%). Komparativnom analizom njihovih karakteristika i posebnosti pokazano je da je između luka istočne i zapadne obale Jadrana u osamnaestom stoljeću postojala intenzivna dnevna trgovina čija je glavna značajka bila nevjerojatna dinamičnost maloga i srednjeg poduzetništva koje se uspjelo etablirati kako u pomorskoj trgovini, tako i u brodogradnji, ostavivši golem utjecaj na obje jadranske obale.

 

Objavljeno: 11. 5. 2021. u 14:11
Zrinka Podhraški Čizmek

Obavještavaju se svi studenti kolegija „Hrvatsko brodovlje u novom vijeku“ da će nadoknada predavanja i seminara od utorka 11. svibnja biti u petak 14. svibnja 2021 u 16.00 sati preko Zoom platforme.

Objavljeno: 16. 2. 2021. u 16:23
Zrinka Podhraški Čizmek

Obavještavaju se svi zainteresirani studenti da kolegij "Hrvatsko brodovlje u novom vijeku" počinje u utorak 23. veljače u 15.55 sati na linku koji će biti poslan svakom pojedinom studentu na e-mail adresu. Molim da se svi prijave par minuta ranije kako bismo mogli na vrijeme početi.

Fakultet hrvatskih studija Sveučilišta u Zagrebu visokoučilišna je ustanova i znanstvena organizacija, koja ima poziv: istraživati i proučavati hrvatsko društvo, državu, prostor, stanovništvo, iseljeništvo, kulturu, hrvatsko civilizacijsko i povijesno naslijeđe u europskom i općesvjetskom kontekstu; o postojećim znanjima i novostečenim spoznajama poučavati u sustavu visokoučilišne naobrazbe te njegovati hrvatski nacionalni i kulturni identitet.

Adresa: Borongajska cesta 83d, Zagreb
© 2013. - 2024. Sveučilište u Zagrebu, Fakultet hrvatskih studija. Sva prava pridržana. Računalna služba         Izjava o pristupačnosti
QuiltCMS