Croatian as Foreign Language 1/Hrvatski za neizvorne govornike 1
Šifra: 226944
ECTS: 4.0
Nositelji: doc. dr. sc. Antonia Ordulj
Izvođači: doc. dr. sc. Antonia Ordulj - Vježbe iz stranog jezika

doc. dr. sc. Antonia Ordulj - Seminar
Prijava ispita: Studomat
Engleski jezik:

1,1,0

U dogovoru sa studentima upisanim na predmetu, nastavnik će osigurati što veći broj elemenata nastave na engleskom jeziku, odnosno istovremeno i na engleskom i na hrvatskom za mješovite grupe (dvojezični nastavni materijali i dvojezični ispiti). Razina 2 također uključuje dodatni individualni rad sa stranim studentima (slično kao i razina 1) za nastavne elemente koji se drže na hrvatskom jeziku.
Opterećenje:

1. komponenta

Vrsta nastaveUkupno
Predavanja 15
Vježbe iz stranog jezika 30
Seminar 15
* Opterećenje je izraženo u školskim satima (1 školski sat = 45 minuta)
Opis predmeta:
Osposobiti studenta da prepoznaje i odabere jezična sredstva potrebna za postizanje komunikacijske kompetencije na razini A2 prema Zajedničkom europskom referentnom okviru za jezike u hrvatskom kao inom jeziku.
Student će moći u usmenom i pisanom izražavanju opisati svakodnevicu (ljude, odredišta, događaje, djelovanje, blisko okružje), osvrnuti se na jednostavnije teme i tekstove te izreći vlastito mišljenje prikladnim rječnikom koji mu omogućuje snalaženje u svakodnevnim okolnostima.

Akademska postignućana razini programa kojima predmet pridonosi:
Razlikovati i koristiti jezične i komunikacijske elemente i obrasce potrebne za sporazumijevanje na hrvatskom jeziku prema Zajedničkom europskom referentnom okviru za jezike.
Prepoznati vrijednost poznavanja različitih inih jezika i različitih kultura radi stjecanja interkulturne kompetencije.
Osvijestiti elemente vlastite kulture i usporediti/povezati ih s obilježjima hrvatske kao druge/ine kulture.
Usporediti prvi s inim jezikom kako bi razlikovali i povezivali jezične osobitosti različitih jezika.
Razlikovati i opisati pojmovlje hrvatskoga standardnoga jezika.
Prepoznati i objasniti posebnosti hrvatskoga jezika u odnosu prema drugim jezicima.
Iskazati elemente hrvatske jezične kulture u odnosu prema drugim jezičnim kulturama.
Usmeno i pisano prepoznati i protumačiti činjenice iz hrvatskoga glasoslovlja, oblikoslovlja i skladnje.
Primjenjivati jezično znanje u svakodnevnom pisanom i usmenom općenju.
Provoditi jezikoslovna i pravopisna pravila hrvatskoga jezika.

Očekivana akademska postignuća na razini predmeta:
1. Ustanoviti sličnosti i razlike između padeža i glagolskih oblika u hrvatskom jeziku.
2. Razlikovati vrste riječi te morfološke, sintaktičke i leksičke osobitosti u hrvatskom jeziku.
3. Protumačiti kraće tekstove prikladne tematike i vokabulara.
4. Napisati jednostavnije tekstove, pisma, dopise o poznatim temama.
5. Izreći svoje mišljenje i planove te jednostavnim rječnikom opisati svakodnevne događaje.
6. Ustanoviti sličnosti i razlike između kulture hrvatskoga kao inoga jezika i kulture materinskoga jezika.
7. Prepoznati i objasniti osnovne podatke o Hrvatskoj (zastava, grb, himna, državni praznici i blagdani) te svakodnevnom životu u Hrvatskoj (imena, prezimena, hrana, hobiji, stanovanje, javni prijevoz).

Opis sadržaja predmeta:
1. Uvodno predavanje: hrvatski glasovni sustav, prezent glagola biti i zvati se, predstavljanje.
2. Nepčani glasovi, nominativ imenica, zanimanja, države, identiteti, narodnosti.
3. Posvojne zamjenice, obitelj i kućni ljubimci.
4. Opisni pridjevi, pridjevi u opozicijama, boje.
5. Prezent glagola na -ati>-am, -iti>-im, -jeti/-im, opisivanje.
6. Akuzativ imenica, odijevanje.
7. Modalni glagoli, prezent glagola jesti/piti, kupovina.
8. Lokativ imenica, prezent glagola -ovati, -evati, -ivati> -ujem, stanovanje.
9. Perfekt glagola, hobiji.
10. Dativ imenica, glagoli slati/pisati, dopisivanje i pisanje kratkih formi (čestitka, poruka).
11. Futur, vremenska prognoza.
12. Instrumental imenica, putovanja.
13. Genitiv imenica.
14. Genitiv s brojevima, snalaženje u vremenu i prostoru.
15. Ponavljanje i usustavljivanje.
Ishodi učenja:
 1. Ustanoviti sličnosti i razlike između padeža i glagolskih oblika u hrvatskom jeziku.
 2. Razlikovati vrste riječi te morfološke, sintaktičke i leksičke osobitosti u hrvatskom jeziku.
 3. Protumačiti kraće tekstove prikladne tematike i vokabulara.
 4. Napisati jednostavnije tekstove, pisma, dopise o poznatim temama.
 5. Izreći svoje mišljenje i planove te jednostavnim rječnikom opisati svakodnevne događaje.
 6. Ustanoviti sličnosti i razlike između kulture hrvatskoga kao inoga jezika i kulture materinskoga jezika.
 7. Prepoznati i objasniti osnovne podatke o Hrvatskoj (zastava, grb, himna, državni praznici i blagdani) te svakodnevnom životu u Hrvatskoj (imena, prezimena, hrana, hobiji, stanovanje, javni prijevoz).
Literatura:
 1. Hrvatski za početnike 1. Udžbenik i rječnik. Hrvatska sveučilišna naklada, Zagreb., , Čilaš-Mikulić, Marica, Gulešić Machata, Milvia, Pasini, Dinka, Udier, Sanda Lucija, Hrvatska sveučilišna naklada, Zagreb, 2018.
 2. Hrvatski za početnike 1. Vježbenica., , Čilaš-Mikulić, Marica, Gulešić Machata, Milvia, Pasini, Dinka, Udier, Sanda Lucija, Hrvatska sveučilišna naklada, Zagreb., 2018.
 3. Basic Croatian grammar: sounds, forms, word classes, , Jelaska, Zrinka, Zagreb: Hrvatsko filološko društvo., 2016.
1. semestar
Courses for Erasmus+ student mobility - Redovni studij - Kroatologija

2. semestar
Courses for Erasmus+ student mobility - Redovni studij - Kroatologija
Termini konzultacija:
 • doc. dr. sc. Antonia Ordulj:

  utorkom od 8.30 do 9.30 i prema dogovoru uz prethodnu najavu na e-adresu aordulj@hrstud.hr

  Lokacija: Objekt 78, soba 16
Obavijesti

Fakultet hrvatskih studija Sveučilišta u Zagrebu visokoučilišna je ustanova i znanstvena organizacija, koja ima poziv: istraživati i proučavati hrvatsko društvo, državu, prostor, stanovništvo, iseljeništvo, kulturu, hrvatsko civilizacijsko i povijesno naslijeđe u europskom i općesvjetskom kontekstu; o postojećim znanjima i novostečenim spoznajama poučavati u sustavu visokoučilišne naobrazbe te njegovati hrvatski nacionalni i kulturni identitet.

Adresa: Borongajska cesta 83d, Zagreb
© 2013. - 2024. Sveučilište u Zagrebu, Fakultet hrvatskih studija. Sva prava pridržana. Računalna služba         Izjava o pristupačnosti
Powered by Ekorre Academic