O djelatniku
doc. dr. sc. Antonia Ordulj
Zvanje:docent
Lokacija: Objekt 78, soba 16
Konzultacije:

utorkom od 8.30 do 9.30 i prema dogovoru uz prethodnu najavu na e-adresu aordulj@hrstud.hr

E-mail: E-mail
Odsjek: Centar za učenje hrvatskoga jezika

Nastava

prijediplomski

Životopis

Antonia Ordulj rođena je 19. prosinca 1984. u Rijeci. U Novom Vinodolskom je završila osnovnu školu, a u Rijeci glazbenu gimnaziju. Godine 2009. na Filozofskom fakultetu u Rijeci završila je jednopredmetni studij kroatistike. Govori engleski te je položila FCE ispit Sveučilišta u Cambridgeu. Tijekom studija primala je državnu stipendiju Ministarstva znanosti, obrazovanja i sporta za nadarene studente. 

Tijekom ak. god. 2011./2012. sudjelovala je u stručnom i znanstvenom radu Laboratorija za psiholingvistička istraživanja (POLIN) Sveučilišta u Zagrebu, prvenstveno vezanom uz Hrvatski korpus dječjega jezika (HKDJ – Kovačević, 2002.). Nekoliko je mjeseci radila i u OŠ Retkovec kao razrednica i učiteljica hrvatskoga jezika. Od 1. ožujka 2013. do 1. veljače 2014. bila je zaposlena  kao vanjski suradnik u svojstvu lektorice u Croaticumu – Centru za hrvatski kao drugi i strani jezik gdje je održavala semestralnu nastavu, nastavu na Maloj ljetnoj školi te Ubrzanom tečaju hrvatskoga jezika i kulture – Crash Course. Od 1. listopada 2014. do 31. siječnja 2021. bila je zaposlena u Croaticumu gdje je držala nastavu iz kolegija Jezične vježbe iz hrvatskoga kao drugoga i stranoga jezika u okviru semestralne nastave i malih škola te Hrvatskoga jezika i kulture za Erasmus studente na Sveučilištu u Zagrebu. Od 1. veljače 2021. zaposlena je u Centru za učenje hrvatskoga jezika Fakulteta hrvatskih studija Sveučilišta u Zagrebu u nastavno-znanstveno zvanje i na radno mjesto docentice.

Tijekom 2014. i 2015. godine sudjelovala je na projektu Učenički korpus hrvatskoga kao inoga jezika s potporom Sveučilišta u Zagrebu, a u ak. god. 2016/2017. na projektu Računalno strukturiranje digitalnog teksta Akademijinog rječnika također s potporom Sveučilišta u Zagrebu. Od veljače 2018. god. članica je hrvatskoga tima na projektu enetcollect COST Action CA 16105 European Network for Combining Language Learning with Crowdsourcing Techniques. Od studenog 2018. do 29. veljače 2020. bila je istraživačica je istraživačkom projektu Koherencija pisanoga teksta u inome jeziku: hrvatski, njemački, engleski, francuski i mađarski jezik u usporedbi (Istraživački projekt IP-2016-06-5736 Hrvatske zaklade za znanost i Filozofskoga fakulteta Sveučilišta J. J. Strossmayera u Osijeku, https://pdb.irb.hr/project/3874). Od 17. ožujka 2021. suradnica je na projektu izgradnje Europskoga sveučilišta poslijeindustrijskih gradova (UNIC).

Doktorski rad pod nazivom Kolokacije kao sastavnica leksičke kompetencije u hrvatskom kao inom jeziku obranila je 21. srpnja 2016. pod mentorstvom doc. dr. sc. Lidije Cvikić.

Izlagala je na znanstvenim i stručnim skupovima u Hrvatskoj i inozemstvu te je objavila znanstvenu monografiju te nekolicinu znanstvenih radova (https://www.bib.irb.hr/pregled/profil/33667). Održala je u prosincu 2016. i 2017. gostujuće predavanje za studente logopedije na Edukacijsko-rehabilitacijskom fakultetu pod naslovom Hrvatski kao ini jezik - o vokabularu. U rujnu 2019. održala je gostujuće predavanje za studente germanistike iz Hrvatske, Rumunjske, Srbije i Njemačke pod naslovom Uvod u hrvatski jezik na međunarodnoj ljetnoj školi ”Podučavanje i učenje na performativni način: dramska pedagogija u nastavi njemačkog kao stranog jezika” na Filozofskom fakultetu Sveučilišta u Zagrebu.

Glavno je područje njezina znanstvenoga bavljenja proces ovladavanja hrvatskim kao materinskim i inim jezikom (strategije učenja vokabulara, strah od jezika, kolokacije, korpusna analiza, pisanje, čitanje, slušanje u inom jeziku...).

Odlukom Vijeća društveno-humanističkoga područja izabrana je u znanstveno-nastavno zvanje docentice, u području humanističkih znanosti, polje filologija, grana kroatistika (KLASA: 640-03/20-3/144; URBROJ: 380-3/4-21-0002 od 20. siječnja 2021.) Odlukom Matičnoga odbora za područje humanističkih znanosti izabrana je u  znanstveno zvanje znanstvenoga suradnika u području humanističkih znanosti, polje filologija (KLASA: UP/I-640-03/17-01/731; URBROJ: 355-06-04-17-0002 od 18. rujna 2017.)

Usavršavala se na Akademiji Studyportals Introduction to International Marketing nad Recruitment, na Sveučilištu u Zagrebu, ljetnoj školi Interdisciplinary Approaches to Exploring the Mental Lexicon u Dubrovniku te je sudjelovala na I. simpoziju Odjela za rano učenje jezika Materinski i strani jezik u vrtićkoj dobi.

Članica je Hrvatskoga filološkoga društva, Hrvatskoga društva za primijenjenu lingvistiku te društva Slavic Linguistic Society. Godine 2012. bila je tajnica međunarodnoga znanstvenoga skupa Hrvatski kao drugi i strani jezik (IV. HIDIS) održanoga u Zagrebu. Od 2013. do 2020. bila je članica organizacijskih odbora Savjetovanja za lektore hrvatskoga kao inoga jezika (SIH) koji se održavaju u Zagrebu.

Objavljeni radovi u Hrvatskoj znanstvenoj bibliografiji
Napomena: Ove radove održava Knjižnica Instituta Ruđer Bošković koja vodi projekt Hrvatske znanstvene bibliografije CROSBI. Ovim linkom možete vidjeti sve podatke o radovima koje su autori unijeli u bazu podataka.

Za sve izmjene možete se obratiti na help@bib.irb.hr, a na istu adresu možete uputiti i sva vaša pitanja i sugestije vezana uz CROSBI.

Fakultet hrvatskih studija Sveučilišta u Zagrebu visokoučilišna je ustanova i znanstvena organizacija, koja ima poziv: istraživati i proučavati hrvatsko društvo, državu, prostor, stanovništvo, iseljeništvo, kulturu, hrvatsko civilizacijsko i povijesno naslijeđe u europskom i općesvjetskom kontekstu; o postojećim znanjima i novostečenim spoznajama poučavati u sustavu visokoučilišne naobrazbe te njegovati hrvatski nacionalni i kulturni identitet.

Adresa: Borongajska cesta 83d, Zagreb
© 2013. - 2024. Sveučilište u Zagrebu, Fakultet hrvatskih studija. Sva prava pridržana. Računalna služba         Izjava o pristupačnosti
Powered by Ekorre Academic