Recent Publications
 • Štimac, Ivana; Tomorad, Mladen. Što je zapravo ubilo Kleopatru VII.?, Meridijani, 180 (ožujak 2014), 12.
 • Štimac, Ivana; Tomorad, Mladen. Izgubljena egipatska dinastija, Meridijani, 180 (ožujak 2014), 13.
 • Tomorad, Mladen (ur.): Research of the history and culture of Ancient Near East in Croatia, Saarbrücken: LAP Lambert, 2014. (monografija)
 • Čukman Nikolić, Ivana; Tomorad, Mladen. Artefacts from Ancient Near East and Egypt int he Collection of Archaeology of the Mimara Museum in Zagreb, u: Tomorad, Mladen (ur.): Research of the history and culture of Ancient Near East in Croatia, Saarbrücken: LAP Lambert, 2014: 82-126
 • Pernjak, Dejan; Štruklec, Danijel; Tomorad, Mladen. History of the research oft he Ancient Egyptian and Oriental cults in Pannonia,  u:  Tomorad, Mladen (ur.): Research of the history and culture of Ancient Near East in Croatia, Saarbrücken: LAP Lambert, 2014: 67-84.
 • Pernjak, Dejan; Tomorad, Mladen: Croatia: Ancient Near Easter Bibliography: Scientific articles and books about Ancient Near Eastern history and culture written and published by Croatian scholars, u: Tomorad, Mladen (ur.): Research of the history and culture of Ancient Near East in Croatia, Saarbrücken: LAP Lambert, 2014: 198-239.
 • Gračanin, Hrvoje; Malus Tomorad, Ivana; Tomorad, Mladen. Povijest 1. udžbenik za prvi razred gimnazije, Samobor: Meridijani, 2014.
 • Tomorad, Mladen. Re-dating of three Ancient Egyptian artefacts from Naqada I-III and the Archaic Period in the Mimara museum in Zagreb. Prilozi instituta za arheologiju u Zagrebu, 29 (2013): 185-194.
 • Vukelić, Vlatka; Pernjak, Dejan. Rekognosciranje i pokušaj ubikacije Siscijanskog amfiteatra. Povijesni prilozi, 44 (2013): 7-27.
 • Vukelić, Vlatka. Pernjak, Dejan. Private and public games in Ancient Siscia. Histria antiqua, 22 (2013): 251-264.
 • Vukelić, Vlatka. Pionirska uloga Ivana Krstitelja Tkalčića u razvoju sisačke arheologije u drugoj polovici 19. stoljeća. Croatica Christiana Periodica,  37/72 (2013): 129-152.
 • Jukić, Ivana. Sjeverna i središnja Hrvatska, u: Čoralić, Lovorka (ur.). U potrazi za mirom i blagostanjem. Hrvatske zemlje u 18. st., Zagreb: Matica hrvatska, 2013: 259-281.
 • Jukić, Ivana; Katušić, Maja. Svakodnevlje, u:  Čoralić, Lovorka (ur.). U potrazi za mirom i blagostanjem. Hrvatske zemlje u 18. st., Zagreb: Matica hrvatska, 2013: 233-256.
 • Barišić, Rudolf. Petar Bakula kao pisac Acta capitularia, u: Knezović, Pavao; Jerković, Marko (ur.). Zbornik o Petru Bakuli. Zbornik radova sa znanstvenog skupa „Opus fra. Petra Bakule“, Zagreb: Hrvatski studiji, 2013: 463-474.
 • Glazer, Eva Katarina. Urbanizacijski procesi na prostoru Sirije u rano brončano doba. Povijesni prilozi, 45 (2013): 7-44.
 • Glazer, Eva Katarina; Štruklec, Danijel. Bord game as a reflection of ancient Near Eastern society, Histria antiqua, 22 (2013): 53-61.
 • Glazer, Eva Katarina; Štruklec, Danijel. Sea peoples – revisiting a Late Bronze Age Catasrpohe, u: Popielska-Grzybowska, Joanna; Iwaszczuk, Jadwiga (ur.), Studies on distasters, catastrophes and the end oft he World in sources, Pultusk: Pultusk Academy of Humanities, 2013: 135-140.
 • Grgić, Stipica. Općinske uprave u vrijeme šestosiječanjske diktature, Časopis za suvremenu povijest,  45 (2013): 71-94.
 • Grgić, Stipica. Biti židov na hrvatskom selu: skica za portret Juliusa Manna, lekeničkog trgovca i mecene (1870-1943?). Radovi – zavod za hrvatsku povijest, 45 (2013): 71-94.
 • Knezović, Pavao; Jerković, Marko (ur.). Zbornik o Petru Bakuli. Zbornik radova sa znanstvenog skupa „Opus fra. Petra Bakule“, Zagreb: Hrvatski studiji, 2013.
 • Jerković, Marko. Tko su bili prokuratori zagrebačkih biskupa u Apostolskoj komori XIV. stoljeća?, u: Jurković, Ivan (ur.). Bertošin zbornik- zbornik u čast Miroslava Bertoše, Pula-Pazin: Sveučilište Juraja Dobrile u Puli – Državni arhiv u Puli, 2013: 89-110.
 • Jerković, Marko. Kandidati za prebendu Zagrebačkog kaptola u provizijama pape Bonifacija IX. (1389-1404), Croatica Christiana Periodica, 37/72 (2013): 21-49.
 • Jerković, Marko; Neralić, Jadranka. Kako postati zagrebačkim biskupom u posttridentskom razdoblju: Petar Petretić i zagrebačka biskupija 1648.  godine, Povijesni prilozi, 45 (2013): 45-113.
 • Jarković, Marko. Petar Bakula i historiografija  19. stoljeća, u:  Knezović, Pavao; Jerković, Marko (ur.). Zbornik o Petru Bakuli. Zbornik radova sa znanstvenog skupa „Opus fra. Petra Bakule“, Zagreb: Hrvatski studiji, 2013: 165-180.
 • Njari, Denis; Korade, Mijo. Filijala Vladislavci između dvaju župa i dvaju biskupija u 19. stoljeću, Diacovensia: teološki prilozi, 3 (2013):  495-506.
 • Benyovsky-Latin, Irena; Vitek, Darko. Gradovi, u: Čoralić, Lovorka (ur.). U potrazi za mirom i blagostanjem. Hrvatske zemlje u 18. st., Zagreb: Matica hrvatska, 2013: 69-89.
 • Tomorad, Mladen. Vanjska politika Matijaša Korvina od 1464. do 1490., Kroatologija, 2/2 (2013): 176-204.
 • Tomorad, Mladen. Ancient Egyptian Funerary Statuettes in Croatia Collections, Opuscula archaeologica, 36 (2012): 275-282.
 • Tomorad, Mladen. Atonizam – staroegipatski kult boga Atona, Historijski zbornik, 65 (2012): 1-16.
 • Vukelić, Vlatka; Radman-Livaja, Ivan. Blago rijeke Kupe – arheološka istraživanja Siska prije 1. svjetskog rata, Zagreb: Arheološki muzej u Zagrebu, 2012.
 • Glazer, Eva Katarina; Štruklec, Danijel. Solomon's navy in the context of maritime trade relations in Iron Age South Levant, Histria antiqua, 21 (2012): 161-168.
 • Jerković, Marko; Knezović, Pavao; Šišak, Marinko (ur.). Zbornik o Mati Zoričiću. Zbornik radova sa znanstvenog skupa „Mate Zoričić i prosvjetiteljstvo u redovničkim zajednicama tijekom 18. stoljeća,  Zagreb: Hrvatski studiji, 2012.
 • Jerković, Marko. Način stjecanja kanonikata u Zagrebačkog kaptola u 14. stoljeću, Croatica Christiana Periodica, 36/70 (2012): 1-25.
 • Popić, Tomislav. Zadarske mirazne parnice iz druge polovice 14. stoljeća, Zbornik Odsjeka za povijesne znanosti Zavoda za povijesne i društvene znanosti Hrvatske akademije znanosti i umjetnosti,  30 (2012): 57-85.
 • Barišić, Rudlof. Početak školovanja bosanskih klerika na učilištima Habsburške Monarhije, u: Jerković, Marko; Knezović, Pavao; Šišak, Marinko (ur.). Zbornik o Mati Zoričiću. Zbornik radova sa znanstvenog skupa „Mate Zoričić i prosvjetiteljstvo u redovničkim zajednicama tijekom 18. stoljeća,  Zagreb: Hrvatski studiji, 2012: 179-201.
 • Popić, Tomislav. Srednjovjekovni zadarski kapitulari, Povijesni prilozi,  42 (2012): 43-80.
 • Popić, Tomislav. Who owns the dowry? Tracing one Dubrovnik-Zadar story from the late 14th century, u: Zbornik međunarodnog znanstvenog skupa: East meets West: A gendered view of legal tradition, Budapest, Hungary, 2012.
 • Popić, Tomislav. Mehanizam prijenosa vlasništva nad nekretninama u srednjovjekovnom gradu: primjer Zadra, u:  Zbornik međunarodnog znanstvenog skupa: Grad hrvatskog srednjovjekovlja: vlast i vlasništvo, 2012.
 • Vitek, Darko; Vrbanus, Milan. Naselja papučkog kraja u 18. stoljeću, Osijek: Moja knjiga.
 • Tomorad, Mladen. Shabits from the Archaeological Museum in Zagreb (Croatia): A typological study, Advances in Egyptology, 2 (2011): 109-134.
 • Tomorad, Mladen. Europska politika Matijaša Korvina: Matijaševa vanjska politika prvih godina vladanja (1458-1464), Kroatologija, 2/1 (2011): 165-192.
 • Tomorad, Mladen. Nova istraživanja dviju slavnih staroegipatskih kraljica, Meridijani, 157 (2011): 6-7.
 • Tomorad, Mladen. Novosti iz Vrhovnog vijeća za starine Egipta: Tko će brinuti o staroegipatskom blagu?, Meridijani, 157 (2011) 9-9.
 • Vukelić, Vlatka. Obitelj Colussi u Sisku,  Sisak: Gradski muzej Sisak, 2011.
 • Vukelić, Vlatka. Lokalitet „Rimska pivnica“ u Sisku – primjer istraživanja antičke monumentalne građevine javne namijene u drugoj polovici 19. stoljeća, Histria antiqua, 20 (2011): 235-244.
 • Barišić, Rudolf; Jerković, Marko. Vjerske prilike na zapadnom obodu Osmanskog carstva za života Ivana Ančića, u: Knezović, Pavao (ur.). Zbornik o Ivanu Ančiću, Zagreb: Hrvatski studiji, 2011: 9-30.
 • Knezović, Pavao; Barišić, Rudolf. Fra Ivan Ančić: Svrhu Zdrave merije u: Knezović, Pavao (ur.). Zbornik o Ivanu Ančiću, Zagreb: Hrvatski studiji, 2011: 339-417.
 • Glazer, Eva Katarina. Četverosobna kuća iz Tel al Umajrija kao primjer stanovanja u željezno doba na prostoru Levanta, Histria antiqua, 20 (2011): 169-175.
 • Jerković, Marko. Uprava zagrebačkog kaptola nad sisačkim vlastelinstvom od 1215. do sredine 14. stoljeća, u: Tepert, Darko; Jurić, Spomenka (ur.), Antiquam fidem, Zagreb: Glas koncila, 2011: 149-176.
 • Korade, Mijo. Duhovni kajkavski pisci 17. i 18. stoljeća, u: Jembrih, Alojz (ur.). Kajkavski u povijesnom i sadašnjem obzorju, Zabok, 2011: 229-257.
 • Popić, Tomislav. Zadarska Curia consultum et maris i njezini zapisnici iz druge pol. 14. i prve pol. 15. stoljeća, Povijesni prilozi, 41 (2011): 143-171.
 • Popić, Tomislav. Izvorne cjeline srednjovjekovnih zadarskih sudskih zapisnika u arhivskom fondu Curia maior ciuilium, Historijski zbornik, 64 (2011): 321-376.
 • Vitek, Darko. Crtice iz povijesti Iloka i iločkog kraja, u: Živić, Dražen (ur.). Ilok i iločki kraj u Domovinskom ratu, Ilok: Muzej grada Iloka: 2011: 8-20.
 • Vitek, Darko. Struktura naselja Srijemske županije u 18. st. – s posebnim osvrtom na Tovarnik, u: Nekić, Nevenka (ur.). Zbornik – znanstveno stručni skup vlč. Ivan Burik, svjedok vjere, mučenik crkve, stradanje Tovarnik i tovarničke župe 1991.,  Tovarnik: Udruga dr. Ante Starčević, 2011: 31-40.
 • Vukelić, Vlatka. Neobjavljena korespodencija o arheološkim istraživanjima u Sisku iz druge polovice 19. stoljeća, Kroatologija, 1 (2010): 316-338.
 • Vukelić, Vlatka. Djelovanje Sisačkog Sokolskog društva 1929-1941., Godišnjak Gradskog muzeja Sisak, 10 (2010): 231-272.
 • Barišić, Rudolf. Rafael Levaković i crkvena unija, u: Knezović, Pavao (ur.). Zbornik o Rafaelu Levakoviću, Zagreb: Hrvatski studiji, 2010: 47-81.
 • Grgić, Stipica. Radić nakon Radića: Stvaranje kulta heroja Stjepana Radića (1928-1934), Časopis za suvremenu povijest, 42 (2010): 723-748.
 • Jerković, Marko. Iz Levakovićeve ostavštine: Popis svećenstva Zagrebačke biskupije, u: Knezović, Pavao (ur.). Zbornik o Rafaelu Levakoviću, Zagreb: Hrvatski studiji, 2010: 275-288.
 • Korade, Mijo. Prvi hrvatski iseljenički misionari u Americi (Josip Kundek, Enrico Bontempo i Mihovil Gattini), u: Mesarić Žabčić, Rebeka (ur.). Migrantske zajednice, udruženja i društvene aktivnosti u Sjevernoj i Južnoj Americi, Zagreb: Institut za migracije i narodnosti, 2010: 111-124.

Informations

Hrvatski studiji Sveučilišta u Zagrebu pokrenuti su i ustrojeni 16. studenoga 1992., isprva samo kao dvosemestralni Sveučilišni komparativni studij hrvatske filozofije i društva. Taj je program potom preoblikovan u program redovitog četverogodišnjeg studija.

Address: Borongajska cesta 83d, Zagreb (map)
© 2013. - 2024. Sveučilište u Zagrebu, Fakultet hrvatskih studija. Sva prava pridržana. Računalna služba         Izjava o pristupačnosti
Powered by Ekorre Academic